Tổng hợp điểm mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP

1

Tổng hợp điểm mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP

Khánh Bình tổng hợp một số điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 91/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 126/2020/NĐ-CP như sau:

 

 Trả lời