Thời điểm khai thuế khi ngày lập và ngày ký trên hóa đơn điện tử khác nhau

blank 0

blankTrả lời