Sử dụng biên lai điện tử, sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử từ ngày 01 tháng 7

blank 0

blankTrả lời