Hạch Toán Chi Phí Quản Lý Phát Sinh Trong Quá Trình Đầu Tư Xây Dựng Cơ Bản

blank 25

 

Hỏi:

Công ty CP VĐ đang trong quá trình đầu tư xây dựng cơ bản trong KCN, phát sinh các khoản chi phí như: chi phí quản lý hạ tầng của bên ban quản lý KCN xuất cho công ty, chi phí tiền lương nhân viên quản lý dự án….

  • Các khoản chi phí có tính chất như vậy hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản hay chi phí quản lý doanh nghiệp.

Trả lời:

Chào bạn! Dựa trên thông tin mà bạn cung cấp, Luật Nghiệp Thành xin được tư vấn  như sau:

blankCơ sở pháp lý:

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP N25/03/2015 – Nghị định quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Thông tư 200/2014/TT-BTC N22/12/2014 – Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.

Quyết định số 79/QĐ-BXD N15/02/2017 – Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

 

NỘI DUNG TƯ VẤN CĂN CỨ PHÁP LÝ
Xác định tài khoản hạch toán chi phí. Các khoản chi phí nêu trên được hạch toán vào chi phí xây dựng cơ bản – khoản mục chi phí quản lý dự án.

Nội dung chi phí quản lý dự án gồm tiền lương của cán bộ quản lý dự án; tiền công trả cho người lao động theo hợp đồng; các khoản phụ cấp lương; tiền thưởng; phúc lợi tập thể; các khoản đóng góp (bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp; kinh phí công đoàn, trích nộp khác theo quy định của pháp luật đối với cá nhân được hưởng lương từ dự án); ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý hệ thống thông tin công trình, đào tạo nâng cao năng lực cán bộ quản lý dự án; thanh toán các dịch vụ công cộng; vật tư văn phòng phẩm; thông tin, tuyên truyền, liên lạc; tổ chức hội nghị có liên quan đến dự án; công tác phí; thuê mướn; sửa chữa, mua sắm tài sản phục vụ quản lý dự án; chi phí khác và chi phí dự phòng.

–  Hướng dẫn tại điều 23.2 Nghị Định 32/2015/NĐ-CP của Chính Phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

– Điều 46 thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn về nguyên tắc hạch toán kế toán đối với tài khoản “ Xây dựng cơ bản dở dang”.

 

Kết luận: Tất cả các khoản chi phí liên quan đến quá trình thực hiện dự án đầu tư XDCB đều được hạch toán vào tài khoản 241- Xây dựng cơ bản dở dang.

Chi phí XDCB bao gồm các khoản mục chi phí: Chi phí xây dựng; chi phí thiết bị; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; chi phí quản lý dự án; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng; Chi phí khác.

Tài khoản 241 – xây dựng cơ bản dở dang phải được mở chi tiết theo từng công trình, hạng mục công trình và ở mỗi hạng mục công trình phải được hạch toán chi tiết từng nội dung chi phí đầu tư XDCB và được theo dõi lũy kế kể từ khi khởi công đến khi công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra công ty nên xây dựng dự toán định mức các khoản mục chi phí cho từng công trình, hạng mục xây dựng theo quy định tại các văn bản pháp luật : Nghị định số 32/2015/NĐ-CP N25/03/2015 – Nghị định quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Quyết định số 79/QĐ-BXD N15/02/2017 – Quyết định công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của Công ty Khánh Bình – Luật Nghiệp Thành xin được gửi đến bộ phận kế toán Công Ty CP VĐ được biết và áp dụng thực hiện.

 

Biên tập: Trần Thị Phương – CEO Khanh Binh Co.,Ltd

Luật sư tư vấn: Luật sư Nguyễn Ngọc Thuận.

 Trả lời