Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023

6

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thuế, tiền thuê đất, trong đó quy định gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023. Việc gia hạn trên đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ và giảm bớt phần nào khó khăn cho doanh nghiệp. Như vậy, đối tượng được gia hạn và thời gian gia hạn từng loại thuế cụ thể sẽ như thế nào?. Khánh Bình sẽ làm rõ nội dung trên tại bài viết này.

1. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GIA HẠN:

NHÓM 1. Doanh nghiệp, tổ chức hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế như:

Danh mục ngành nghề trên được xác định theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

NHÓM 2. Hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển; sản phẩm cơ khí trọng điểm.

Xác định sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo Nghị định 111/2015/NĐ-CP

Xác định sản phẩm cơ khí trọng điểm  theo Quyết định số 319/QĐ-TTg

NHÓM 3. Nhóm doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định 80/2021/NĐ-CP.

Cần lưu ý, đối với Các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhóm 1 và Nhóm 2  phải là ngành, lĩnh vực mà các đối tượng này có hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát sinh doanh thu trong năm 2022 hoặc 2023.

2. THỜI GIAN GIA HẠN CỦA TỪNG LOẠI THUẾ:

2.1 THUẾ GTGT

– Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2023 và kỳ tính thuế quý I, quý II năm 2023 của các doanh nghiệp, tổ chức nêu tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP;

Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng của tháng, quý được gia hạn như sau:

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 3/2023 chậm nhất là ngày 20/10/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 4/2023 chậm nhất là ngày 20/11/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 5/2023, tháng 6/2023, tháng 7/2023, tháng 8/2023 chậm nhất là ngày 20/12/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 1/2023 chậm nhất là ngày 31/10/2023.

+ Thời hạn nộp thuế GTGT của kỳ tính thuế quý 2/2023 chậm nhất là ngày 31/12/2023.

Lưu ý: Quy định trên không áp dụng đối với thuế GTGT khâu nhập khẩu.

2.2 THUẾ TNDN

– Gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được quy định tại Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP;

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

2.3 THUẾ GTGT, THUẾ TNCN

– Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2023 của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh hoạt động trong các ngành kinh tế, lĩnh vực nêu tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 3 Nghị định 12/2023/NĐ-CP;

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp số tiền thuế được gia hạn tại chậm nhất là ngày 30/12/2023.

2.4 TIỀN THUÊ ĐẤT

– Tiền thuê đất: Gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2023 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng quy định, thời gian gia hạn là 06 tháng kể từ ngày 31/5/2023 đến ngày 30/11/2023.

 

Trên đây là chia sẻ của Công ty Cổ phần Khánh Bình về “Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất năm 2023”

Khánh Bình cảm ơn các bạn đã xem và mong nhận được phản hồi, góp ý bổ sung.Trả lời