Xử lý kỷ luật lao động và những vấn đề cần lưu ý

Xử lý kỷ luật lao động là hình thức mà người sử dụng lao động áp dụng với người lao động khi người lao động có những hành vi vi phạm kỷ luật  được quy định trong nội quy lao động. 

1. Trình tự xử lý kỷ luật lao động

– Người sử dụng lao động phải chứng minh được lỗi của người lao động;

– Phải có sự tham gia của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở;

– Người lao động phải có mặt và có quyền tự bào chữa, nhờ luật sư hoặc người khác bào chữa; trường hợp là người dưới 18 tuổi thì phải có sự tham gia của cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật;

– Việc xử lý kỷ luật người lao động phải được lập thành biên bản.

2. Không được áp dụng nhiều hình thức kỷ luật đối với hành vi vi phạm kỷ luật lao động. 

3. Khi người lao động có nhiều hành vi vi phạm kỷ luật lao động thì người sử dụng chỉ cần áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm nặng nhất. 

4. Người sử dụng lao động không được xử lý kỷ luật lao động với người lao động đang trong thời gian sau đây:

– Nghỉ ốm đau, điều dưỡng; nghỉ việc được sự đồng ý của người sử dụng lao động;

– Đang bị tạm giữ, hoặc tạm giam;

– Đang chờ kết quả của cơ quan có thẩm quyền điều tra xác minh và kết luận đối với hành vi vi phạm được quy định tại khoản 1 Điều 126 của Bộ luật lao động.

– Lao động nữ có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi.

– Không xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động vi phạm kỷ luật lao động trong khi mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất đi khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

5. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động

– Thời hiệu xử lý lao động tối đa là 06 tháng, kể từ ngày xảy ra hành vi vi phạm.

– Trường hợp hành vi liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật công nghệ… thì thời hiệu xử lý kỷ luật là 12 tháng.

– Khi hết thời gian quy định trong trường hợp lao động nữ đang có thai, nghỉ thai sản; người lao động nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi mà thời hiệu xử lý kỷ luật lao động đã hết thì được kéo dài thời hiệu nhưng tối đa không quá 60 ngày kể từ ngày hết thời gian nêu trên.

6. Hình thức xử lý kỷ luật lao động

– Khiển trách

– Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng, hoặc cách chức

– Sa thải

Việc quy định về xử lý kỷ luật lao động đã góp phần quan trọng trong việc đảm bảo trật tự, nề nếp nơi làm việc, hạn chế được tình trạng bừa bãi tự ý áp dụng hình thức kỷ luật lao động của người sử dụng lao động. Bên cạnh đó quy định về xử lý kỷ luật lao động còn giúp người lao động rèn luyện để trở thành người lao động có tác phong công nghiệp, từ đó nâng cao hiệu quả công việc cũng như thu nhập của chính họ, đảm bảo đời sống ấm no hạnh phúc.Trả lời