Mới: Cơ cấu nhân sự TAND TP.HCM và Hà Nội

TANDTC vừa ban hành quyết định 663/QĐ-TANDTC về số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND tỈnh, thành phố trực thuộc trung ương và TAND huyện, quận, thỊ xã, thành phố thuộc tỈnh và tương đương, có hiệu lực từ ngày 12-4.

Theo đó, để thống nhất thực hiện các quy định của Nhà nước về cơ cấu lãnh đạo, quản lý cấp phó của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy nhà nước và bảo đảm tính đồng bộ trong tổ chức hệ thống TAND; xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức – Cán bộ TAND tối cao, TANDTC quy định số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương như sau:

Đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương số lượng Phó Chánh án không quá 3 người; cấp phó của Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng chức năng không quá 2 người.

Đối với TAND thành phố Hà Nội, TAND Thành phố Hồ Chí Minh: số lượng Phó Chánh án không quá 4 người; Số lượng cấp phó của Tòa chuyên trách, Văn phòng và các Phòng chức năng không quá 3 người.

Đối với TAND tỉnh có số lượng biên chế dưới 50 người: không quá 2 Phó Chánh án và 1 cấp phó tòa chuyên trách;

Đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có Chánh án là Đại biểu Quốc hội được bổ sung thêm 1 Phó Chánh án.

Số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương như sau:

Đối với TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Phó Chánh án không quá 2 người; cấp phó của Tòa chuyên trách, Văn phòng có 1 người;

Đối với TAND quận thuộc thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh: không quá 3 Phó Chánh án và 2 người đối với tòa chuyên trách.

TAND huyện có số lượng biên chế dưới 10 người có 1 Phó Chánh an và 1 cấp phó của VP.

Trong trường hợp đặc biệt, do nhu cầu công tác, việc bổ sung số lượng lãnh đạo, quản lý cấp phó đối với TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và TAND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương do Chánh án TAND tối cao quyết định.Trả lời